MALATYA DERNEKLER FEDERASYONU

TÜZÜĞÜ


MADDE 01-KURULUŞ

A- Federasyon’un Adı: Malatya Dernekler Federasyonu’dur.
B- Kısa Adı : MADEF’ tir.
C- Merkezi: Federasyonun merkezi İstanbul’dur.
D- Logo : Federasyonumuzun logosu, yönetim kurulunca belirlenir.

MADDE 02-FEDERASYONUN AMACI
Federasyon
; Önce Malatyalı olma bilinci ile hareket eden, Malatyalıların tanıtımını sağlamak için Türkiye’de ve Dünya’da bulunan hemşeri ve memleket temelli kurulmuş ve kurulacak Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma amaçlı dernekler arasında birlik ve beraberliği tesis ederek, onları bir çatı altında birleştirmek, milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi, güçlendirilmesi, benimsenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunarak, toplumsal dayanışma duygusunu oluşturmak, İstanbul’da yaşayanların ekonomik, siyasi ve demokratik kültür seviyesinin yükseltilmesi; kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak, federasyona üye dernekler ile yöre halklarının birlik ve dayanışmasını sağlamak; yerel ve evrensel kültür değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını, bu doğrultuda üye dernekler arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, işbirliğini, eşgüdümü ve iletişimi sağlamayı, Türkiye’nin değişik il, ilçe ve köylerinde yaşayan Malatyalılar arasında birlik, yardımlaşma dayanışma ve dostluğu sağlamak.

MADDE 03-FEDERASYONUN YAPACAĞI İŞLER

          Federasyon amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar;
1) Ülkemize özgü Sosyal, Kültürel, Geleneksel, Tarihi, Mizahi, folklorik, ekonomik, etnografik değerler, yöresel yemekler, giysi, bitki örtüsü, av hayvanları, doğal yapı, deniz ve çevre, insan ilişkileri, turizm vs nin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapar, ortaya çıkarır ve sonuçlarını yayınlar, tanıtır ve sahiplenir. Bu konularla ilgili kütüphane, bilgi bankası, arşiv oluşturur.
2) Yerel el sanatlarının ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için girişimde bulunur.

3) Geçmişte yaşanmış ve unutulmaya yüz tutan gelenek ve göreneklerimiz ile birlikte, bugün var olan kültürümüzün tanıtımı, benimsenmesi ve yaşatılması için; üye derneklerle birlikte ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak, kültürel yayınların derlenmesi, arşiv oluşturulması, yeni kültür eserlerinin yayımlanmasını sağlar;
4) Geleneksel yemek günü, piknik, şölen, şenlik, eğlence günleri ve geceleri gibi sosyal etkinlikler, Festival, konser, konferans, toplantı, gösteri, panel, bilgi şöleni, seminer, forum, açık oturum, sanat etkinlikleri, sergi, yarışmalar gibi kamuoyu oluşturucu etkinlikler yapar. Yurt içi ve yurt dışı gezileri ve turlar düzenler;
5) Gerek bölge gerekse ülke düzeyinde bitki örtüsünü ve yeşil alanları artırmak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşların iznini ve desteğini alarak; federasyon adıyla orman alanı, park ve bahçe oluşturur, kamu kurum ve kuruşları ile ortak projeler gerçekleştirir, kamu ve özel sektör ihalelerine girebilir, taşeron çalıştırabilir.
6) Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar;Tv,Radyo Gazete, dergi, kitap, CD, broşür, bülten, ilan, bildiri vs gibi tanıtım araçları çıkarır/yapar. İnternet yayıncılığı, slayt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder,
7) Eğitim ve öğretim faaliyetleri için kitaplık, okuma odası, öğrencilerin barınması için öğrenci yurdu, muhtaçlar için konut, pansiyon; sosyal yardım faaliyetleri için misafirhane, çocuk bakim yuvası, huzur evi, aşevi; her türlü sportif faaliyetler için spor saha veya salonu; meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurar ve isletir.
8) Kültür evleri, enstitü, dershaneler, kreş, okullar, huzurevi ve iyileştirme merkezleri, Sürücü kursları, yabancı dil ve bilgisayar eğitimi ve her türlü ihtiyaç için özel kurslar açar. Açılmış olanlara ortak olabilir.
9) Her türlü sportif faaliyetlerde bulunabilir, sportif etkinlikler ve sosyal ve kültürel aktiviteler organize eder, yapar yaptırır, spor kulübü kurabilir, var olan spor kulüplerini devralabilir.
10) Hastane, poliklinik açılmasını, ilk yardım ve ambulans servis ünitesi kurulmasını destekler.

11) Milli Birlik  ve Beraberliğimiz korunmasını amaçlayan, etnik ve bölgesel temele dayanmayan, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne inanan, Türk Kültürü ve Aile Yapısının korunması, milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirilmesine çalışır, toplumsal konularda her türlü eğitici faaliyetlerde bulunur.
12) İmkânlar ölçüsünde başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere yönetim kurulunun tespiti doğrultusunda burs desteği ve her türlü maddi ve manevi destek ve yardımda bulunur. Kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde gıda bankacılığı yapar. Öğrencilere destek olmak için belirlenecek derslerde öğretmen temin eder, ders verilmesi ve ödevlerine yardımcı olunmasını sağlar, etüt, bilgisayar ve internet hizmeti verir.

13) Üyelerinin yararlanabileceği alkolsüz Lokal, sosyal tesisler, çay bahçeleri, mesire yerleri, kurar ve işletir,
14)Federasyon rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve eşantiyon hazırlar,
15) Bağlı derneklerimizin arasında; dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlar.
16) Üye derneklerin yörelerine her türlü bayındırlık hizmetlerinin götürülmesi için girişimde bulunabilir.
17) Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda bağlı derneklere yardımda bulunabilir.
18) Üye derneklerin ve üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler kurar. Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir,
19) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeler hazırlar.
20) Yurt içi ve yurt dışından herhangi bir konuda müracaat eden kişi ve kurumlara her türlü bilgi vb. alanlarda yardımlarda bulunur,
21) Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir.
22) Ticari işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeler yaparak, Federasyon üyesi Derneklerin üye ve mensuplarına daha ucuz alış-veriş yapmalarına imkân sağlar,
23) Federasyon yürürlükteki dernekler yasasına ve Türk medeni kanununa aykırı olmamak kaydıyla benzer amaç ve gayeler doğrultusunda faaliyet gösteren federasyonlarla müşterek çalışmalar ve işbirliği yaparak konfederasyon kurar, Yurt içi ve yurt dışındaki Konfederasyonlara üye olabilir. Gerektiğinde Yurt içi ve dışında Temsilcilik açar.
24) Federasyon amacını gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz mallar ile araç alır, satar, kiralar veya kiraya verir. Bu mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
25) Yardım toplama mevzuatı hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükûna hakkı, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.
26) Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar.
27) Büyükşehirlere göçü önleyici önlemler konusunda çalışmalar ve araştırmalar yaparak önlemlerin gerçekleştirilmesine öncülük eder.
28) İnsanlığın maruz kaldığı yada kalabileceği muhtemel her türlü deprem, yangın, sel, salgın hastalık gibi felaket ve afetlerde her türlü yardımda bulunabilir, yardım kampanyaları düzenleyebilir, toplanan yardımları ulaştırır ve dağıtır. Tabii afetlerde görev alacak arama kurtarma elemanları yetiştirebilir, alet ve edevatını temin edebilir, bu amaçla seminer ve kurslar düzenleyebilir, var olan kuruluşlarla işbirliği yapar.
29) Üye derneklerin amaç dışı kullanılmasını engelleyici önlemler alır, üye dernekleri amaç dışı kullanan kişi ve kuruluşlarla yasal zeminlerde her türlü mücadeleyi yapar.

30)Türkiye’de hayvancılığın gelişmesi ve desteklenmesi için hayvan yetiştiriciliği, dış ticareti ve hayvansal ürünlerin üretimi pazarlanması ve ticaretini yapar.

31) Her türlü inşaat işleri ve yapımı, inşaat malzemeleri alımı ve satımı yapar.

32) Türkiye’de yer altı ve yer üstü maden işletmeciliği, alım ve satımı yapar.
33) Federasyonumuz Uluslar arası ve Avrupa Birliği projelerinde ortak projeler hazırlar ve gerekli gördüğü hallerde uluslararası ve Avrupa birliği fonlarından yararlanır.
34)Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.

 MADDE 04-FEDERASYONUN ÇALIŞMA İLKELERİ
Federasyon çalışmalarını aşağıdaki temel ilkeleri gözeterek yürütür.

a) Federasyon, demokratik bir kuruluştur. Kendi amaçları ve ilkeleri doğrultusunda bağımsızdır.
b) İnsanların eşitliğini, kardeşliğini savunur, ayrımcılığa karşıdır.
c) Çalışmalarında ırk, dil, din, inanç, siyasi görüş, cinsiyet ayrımı gözetmez, her türlü fikre saygılıdır.
d) Milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı, İnsan Hakları ve Evrensel değerlerin savunucusudur.
e) İnsanları sevmeyi, dürüst olmayı bir erdem olarak görür ve çevreye saygılıdır.
f) Bilimsel ve yenilikçidir.
g) Hiçbir siyasi parti, görüş ve düşünceye bağlı olmaksızın faaliyette bulunur.

 MADDE 05-ÜYELİK
Malatya ili, ilçeleri ve köylerini konu alan ve aşağıda sayılan şartları yerine getiren dernekler, Malatya Dernekleri ve Sivil toplum örgütleri Federasyonuna üye olarak kabul edilirler.

5.1)  Dernekler Kanununa göre kuruluşlarını ve gerekli diğer işlemlerini tamamlayan, ilk genel kurul toplantılarını yaparak genel kurulda Federasyona katılma yönünde karar alan dernekler üyelik için başvurur.

5.2)  Başvuruya Yönetim ve Denetleme Kurulları ile delegeler listesi ve federasyona giriş ödentisi dekontu eklenir.

5.3) Federasyona katılmak için gereken işlemeleri tamamlayan derneklerin, başvurulan Federasyon Yönetim Kurulu tarafından incelemeye alınır ve inceleme sonucunun olumlu bulunması halinde başvuruda bulunan derneğin Federasyona üyeliği kabul edilir.

 

MADDE 06ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
         Federasyona üye dernek, aşağıda belirtilen şartlarda,  Federasyon Yönetim kurlunun vereceği karar ile üyelikten çıkartılır.
6.1)
 Federasyon tüzüğüne, yönetmeliğine, ilkelerine ve kurallarına, dernekler kanununa aykırı ve üyelik ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan,
6.2)
 Amaç ve çalışma konularına aykırı davranan,
6.3)
 Federasyona giriş ödentisini ve katılma paylarını federasyon saymanın yazılı ihtarına rağmen 90(doksan) gün içinde ödemeyen, dernekler üyelikten çıkarılırlar.
6.4)
Üyelikten çıkan veya çıkartılan dernekler Federasyon malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

 

MADDE 07FEDERASYONUN BORÇLANMASI
          Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde bir önceki gelir miktarını aşmamak kaydıyla yönetim kurulu daha fazla borçlanmalar için genel kurul yetkilidir. Federasyon gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda borçlanma yapamaz.

MADDE 08-ÜYELİK VE KATILIM ÖDENTİSİ
Federasyona kayıtlı üye derneklerin yıllık aidatı  250 .TL. dir.Federasyonun üye giriş ve yıllık ödentilerini belirlemeye bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye Genel kurul yetkilidir.Üye dernekler üyelik ödentisini ödemediği sürece seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.

MADDE 09-FEDERASYONUN ORGANLARI
FEDERASYON ORGANLARI ŞUNLARDIR

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu          

  1. c) Denetleme Kurulu

MADDE 10-ŞEKLİ
Genel Kurul, federasyonun en yetkili organıdır. iki yılda bir Ocak  ayında toplanır.

Federasyona üye her derneğin başkanı doğal delegedir. İlave olarak her dernek 100 üyeye kadar 3 delege ile temsil edilir. 100 üyeden, 200 üyeye kadar 5, 200 üyeden, 300 üyeye kadar 7 delege ile temsil edilir. 300 üyeyi aşan dernekler, aşan her 100 üyesi için ilave bir delege ile temsil edilir.

   

Her üye derneğin asıl delegelerinden her ne sebeple olursa olsun eksilme, gelmeme halinde eksilen, gelmeyen delegenin yerine yedek delege geçecektir. Boşalan, gelmeyen delegenin yerine hangi yedek delegenin geçeceğine üye dernek yönetim kurulu karar verip derhal yazılı olarak toplantıdan önce federasyona bildirmesi gerekir, bildirmediği takdirde federasyona bildirilen listedeki en üstte ismi yazandan aşağıya doğru üye derneği temsil edeceği kabul edilmiş sayılacaktır.

        Üye dernek federasyonda kendisini temsil eden delegelerin delegeliğinin düşmesine ve yerine yenisinin seçilmesine karar verme hakkına sahip olup, üye derneğin delegeliğinin düştüğünü yazılı olarak federasyona iki hafta içinde bildirdiği taktirde bildirilen delegenin federasyondaki delegeliği derhal sona erecektir. Ancak, delegeliği sona eren kişi Federasyon Yönetim, Denetim veya Disiplin Kurulunda ise kendisi bu görevinden istifa etmediği müddetçe federasyondaki görevi ilk Genel Kurula kadar devam edecektir.  Genel Kurul federasyonun en yüksek karar ve denetim organıdır.

            Genel Kurul iki yıl da bir Ocak ayında Malatya  Dernekler Federsayonu  delegelerinin katılımı ve  Yönetim Kurulunun çağrısı ile “olağan” toplantısını, Türkiye’de,  il ve ilçe merkezlerinden birinde yapar. Bulunduğu ilin mülki amirliğinden izin alınır.

            Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel kurul delegelerinin beşte birinin aynı konu için yazılı isteği üzerine “olağanüstü” toplantı yapabilir.

             Federasyona ödenti borcu bulunan dernekler,  olağan genel kurul toplantısının yapılacağı güne kadar ödenti borcunu ödemedikleri takdirde genel kurulda temsil edilemezler, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Olağanüstü genel kurul toplantıları için bu şart aranmaz.

MADDE 11-ÇAĞRI USULÜ

          Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

          Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
          Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.


MADDE 12-TOPLANTI YETER VE KARAR SAYISI
Genel Kurul üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunlukla aranmaz.

         Genel Kurulun tüzükte değişiklik yapılmasına ya da derneğin feshine karar verilebilmesi için birinci toplantıda üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak  bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim, Denetim Kurulu asıl üye sayısının iki katından az olamaz.

          Karar Yeter Sayısı; , Genel Kurul, toplam delege sayısının yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk bulunmadığı takdirde ikinci toplantı, katılan delegeler tarafından yapılır. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim, Denetim Kurulu asıl üye sayısının iki katından az olamaz.

MADDE13-TOPLANTI USULÜ
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

          Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

          Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

          Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

           Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.

          Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korumasından ve yeni seçilen yönetimin kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

     Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 14-TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, yönetimi, denetim ve onur kurulu toplantılarında gündem ve amaç dışı konular ile kişisel veya siyasal konular konuşulmaz ve tartışılmaz.

 MADDE 15-GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda belirtilen işler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

a) Federasyon organlarını seçmek, (Yönetim, Denetim Kurulu,)
b) Federasyon tüzüğünü değiştirmek,
c) Federasyon Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek.
d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek,
e) Federasyon malvarlığında bulunan taşınmaz malları ile değeri 50.000 TL. yi geçen malvarlığını satmak, üzerinde aynı haklar tesis etmek konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Burada belirtilen istisnalar dışında federasyon adına menkul mallar almaya, satmaya, kiralamaya, ayni haklar tesis etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
f) Federasyona gerekli yasal koşulları yerine getirilmek suretiyle uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasında yarar görülen durumlarda yasa gereği yetkili makamlardan gerekli izin alınması suretiyle yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla faaliyette bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
g) Federasyondan çıkarılan üye derneklerin ve yöneticilerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,
h) Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak,
ı) Federasyon üyelerinin yıllık üye ödentileri ile federasyona üye olacak derneklerin katılım ödentilerini belirlemek, j)Federasyonun feshine, fesih halinde malların tasfiyesinin ne şekilde ve nereye yapılacağına karar vermek, Tasfiye Kurulu memurlarını görevlendirmek.
k) Federasyonun konfederasyonlara katılması konusunda gerektiğinde yönetim kuruluna yetki vermek.
MADDE 16GENEL KURULDA KARAR ALMA VE OY VERME YÖNTEMİ
         Federasyon organlarının seçimi gizli oy açık sayım ve döküm ile yapılır. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde yeni oylama yapılır. Tüzük değişikliği ve feshi toplantıya katılan delegenin 2/3 sinin kararıyla alınır.
MADDE 17-YÖNETİM KURULU
          Yönetim Kurulu, Federasyon’un karar ve yürütme organıdır. Federasyon Genel Kurulun’ da seçilen 23 asıl ve 23 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yapar. Görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Federasyon Genel Başkan’ı, iki Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak olanları gizli oyla seçer. Üye derneklerin sayısı on adetten aşağıya düşmediği takdirde Yönetim Kurulunda bir dernekten en az üç kişi görev yapabilir. Federasyon yönetim kurulu kararı ile konusunda uzman kişilerden Federasyon İstişare Kurulu oluşturur bu kurul en az 5 En fazla 10 kişi olarak yönetim kuru tarafından belirlenir.

 

MADDE 18-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Yönetim kurulu seçimleri izleyen ilk hafta içerisinde toplanır ve görev bölümü yapar. Yönetim kurulu üyelerinden enaz birisini Genel Başkan Yardımcığına, birisini Sekreterliğe birisini de saymanlığa seçer. Yönetim kurulu en az iki ayda bir kez toplanır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf oy çoğunluğunu sağlamış sayılır.
18.1)
   Federasyonun işleri yönetim kurulu tarafından yürütülür ve Kurul federasyon komiteleri ile görevlileri üzerinde denetim ve gözetim hakkına sahiptir.

18.2)    Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
18.3)
    Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Genel Kurulca onaylanan bütçeyi fasıl ve maddelerine uygun şekilde uygulamak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
18.4)
    Yönetim Kurulu kararları tarih ve sıra numarası gözetilmek şartıyla tasdikli karar defterine yazılır ve altı başkan ve yönetim kuru üyeleri tarafından imzalanır. Yönetim kurulu genel kurulca kendisine verilen programı aynen uygular. Federasyon amaçlarına uygun çalışmalar yapar.
18.5)
    Federasyon tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapar ve yetkileri kullanır.
18.6)
    Yönetim kurulu toplantılarına engel bildirmeden üç kez üst üste katılamayan üye Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır ve yerine yedek üyelerden ilk sırada yer alan üye görev yapar.

MADDE 19-GENEL BAŞKAN  
Genel Başkan; bir bütün olarak Federasyonu her konuda temsil eder. Genel Başkan ayrıca federasyonun her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, gerektiğinde federasyonun amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir.

MADDE 20-GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın olmadığı yerlerde ve Genel Başkanın yetkilendirdiği yerlerde Genel Başkan’ın yerine görev yapar ve Genel Başkanın yetkilerini aynen kullanabilir. Normal zamanlarda Genel Başkan’a yardımcı olur ve federasyon işlerinin takip edilmesini ve diğer birimlerle ilişkileri sağlar.

MADDE 21GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
        Genel Sekreter, Federasyonun büro hizmetlerinin işleyişinden ve yürütülmesinden sorumludur. Federasyon yayın organlarının baskısını, yayınını ve dağıtımını kontrol eder ve bu hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Büro personelinin çalışmalarını ve hizmetlerini kontrol eder.  Genel başkan ve genel başkan yardımcısının bulunmadığı hallerde kurul toplantılarına başkanlık eder.

MADDE 22-GENEL SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ
         Federasyon gelir ve giderlerinin kaydını tutar. Federasyon alacaklarının tahsili için gereken işlemleri yapar/yaptırır. Federasyona ait kıymeti evrakları muhafaza eder. Federasyon masraflarında tasarruf sağlayacak önlemleri alır, derneğin gelirinin artması için çaba harcar. Federasyon adına yapılacak harcamalar yönetim kurulu onayı ile yapılır. Önemli ve acele hallerde gereken masraflar genel başkanın oluru ile genel sayman tarafından yapılır ve yapılan yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında kurulun onayına sunulur.


MADDE 23-ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

        Federasyonun çalışma dönemi bir Ocakta başlar ve (31) otuzbir Aralıkta biter. Federasyonun bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği bir Ocak tarihi ite onanmasının genel kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde harcama sınırı, harcama yapmaya yetkili kişiler, gelirin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para miktarı vs. gibi konular gösterilir.
Çalışma dönemini kapsayan bütçe uygulamasında giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması, ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi, gelir ve ödenek çizelgelerindeki bölüm ve maddeler dışı işlem yapılmaması, bölümler arasında ve bölümün maddeleri arasında yönetim kurulu kararı ile aktarma yapılması zorunludur.

MADDE 24-DENETLEME KURULU
        Denetleme Kurulu, Federasyonun delegeleri arasından 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Federasyon Genel Kurulunca seçilir. Bir dernekten en fazla bir delege görev alır. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler. Denetleme Kurulu en az 6 ayda bir toplanır. Federasyon hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kurulunu uyarır.

MADDE 25-İÇ DENETİM

          Federasyon’da iç denetim esastır. Diğer organlarca veya dışarıdan denetim yapılması, denetleme kurulunun denetleme yapma yetki ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme kurulunun istemesi halinde her türlü bilgi, belge ve kayıtlar federasyon yetkilileri tarafından incelemeye sunulur. Ancak hiçbir belge ve kayıt federasyon dışına çıkarılamaz. Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 26-GELİRLER
        Federasyonun gelirleri;
a) Üyelerin ödeyecekleri aidatlar ve katılım ödentileri,
b) Her türlü bağış ve yardımlar,
c) Federasyonca Tv,Radyo,gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlar, düzenlenecek piyango, balo, eğlence, temsil, sergi, gezi, açık artırma, spor yarışması, konferans, kurs, yarışma, turnuva, kermes, masa tenisi, bilardo, satranç gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
d) Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler,
e) Federasyonun amacına uygun olarak işleteceği lokalden elde edilecek gelirler.
f) Kurulmuş ve kurulacak İktisadi ve ticari faaliyetlerden edilecek gelirler,
g) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları,
h) Gerçek ve tüzel kişilerle, ulusal ve uluslararası resmi, özel kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi, taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri ile yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar,
ı) Özel İdare bütçelerinden alınacak olan yardımlar,
j) Yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan ortak projelerden elde edilen gelir ve paylar
k)Federasyon tarafından hazırlanan projeler sebebi ile yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerden alınan fon ve destekler,
l) Yardım toplama hakkında yasa, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
MADDE 27-FEDERASYONUN GİDERLERİ
        Federasyonun yönetsel çalışmaları ve hizmetleri göz önünde tutularak giderler çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilir.
Giderlerin fatura ve makbuza bağlanması ve harcama yetkisine göre yönetim kurulunun olurunun alınması zorunludur. Hiçbir giderin ödemesi gelecek çalışma dönemi bütçesine bırakılamaz. Giderlerin toplamı gelirlerden çok olamaz bütçe dışı giderlerden yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müsteselsilen sorumludur.

MADDE 28-MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ
         Federasyonun gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır, giderler belgelenir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri yürürlükteki mevzuat hükümlerinin öngördüğü sürece saklanır. Federasyon paraları Federasyon adına bir bankada açılacak hesaba yatırılır. Federasyon kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurulur. Üye dernek ödentileri dernekler tarafından Federasyon Genel Merkezi hesabına yatırılır veya makbuz karşılığı Genel Saymana verilir.

MADDE 29-KAYIT VE DEFTERLER
          Federasyon yürürlükteki mevzuata uygun olarak mevzuatta belirtilen limiti aşmadığı sürece  aşağıda yazılı defterleri tutar.Limit aşıldığında mevzuatın gerektirdiği defterleri tutar.

         İşletme hesabı esasında tutulacak defterler uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;
a)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararı tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b)Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olan dernek ve delegelerinin kimlik bilgileri, Federasyon’a giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Delegelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu defterlere işlenir.
c)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın Asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

MADDE 30- UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Malatya Dernekler Federasyonu yasalara, federasyon tüzüğüne, yönetmeliklerine, yönergelerine ve Malatyalılık değerlerine aykırı bir işlem ve uygulamada bulunamaz.
Federasyon, Malatyalılık Derneklerinin uygulamalarını ve işlemlerini yasalara, federasyon tüzüğüne ve yönetmeliklerine uygunluklarını denetler ve gözetir.

MADDE 31-FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ
        Federasyon tüzüğü Yönetim Kurulu’nun ya da Genel Kurula katılan delegelerin onda birinin yazılı teklifi ve delege tam sayısının üçte ikisinin kabul oyu ile değiştirilebilir Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

         Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 33-TEMSİLCİLİKLER
         Federasyon hiçbir yasal organ niteliğini taşımaksızın gerek gördüğü yerlerde temsilcilik yada irtibat büroları kurabilir. Temsilcilik ve irtibat bürolarının denetimi federasyon Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kuruluna aittir.

MADDE 34-FEDERASYONUN FESHİ, TASFİYESİ
Federasyonun kendini feshedebilmesi için, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısında delegelerin 2/3 çoğunlukla karar alması şarttır. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak, yönetim ve denetimin iki katından az olamaz, katılanların 2/3 oy çokluğu ile karar alınır. Federasyonun tasfiye işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve feshe ilişkin hususlar 5 gün içerisinde Mülki Amirliğe bildirilir. Tasfiye işlemleri 5253 sayılı yasa hükümlerine göre yapılır. Federasyonun menkul, gayrimenkul malları ve hakları Malatya Belediyesine devir ve teslim olunur.


MADDE 35-YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA VE ULUSLAR ARASI FAALİYET
         Federasyon, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, her türlü fonlardan, hibelerden ve projelerden yararlanabilir. Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve/veya uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunabilir.

MADDE 36-YARDIM VE İŞBİRLİĞİ
         Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernek, federasyon ve konfederasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki vs. kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak federasyon yurt içinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projelerde yer alabilir, yürütür ve sonuçlandırabilir, yararlanabilir.

MADDE 37-PLATFORMLAR
Federasyon, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika, federasyon, konfederasyon, birlik, platformlar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler.